www.surawittayakarn.com http://surawittayakarn.siam2web.com/

สวัสดี เพื่อนๆ และ คุณครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร ครับ 

ประวัติโรงเรียนสุรวิทยาคาร

โรงเรียนสุรวิทยาคาร เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำจังหวัดสุรินทร์ ประเภทสหศึกษา สังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ที่ 372 ถนนหลักเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

ประวัติโรงเรียนสุรวิทยาคาร

โรงเรียนสุรวิทยาคาร ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2452 เมื่อแรกตั้งได้อาศัยศาลาโรงธรรมของวัดจุมพลสุธาวาส เป็นสถานที่เล่าเรียนเฉพาะระดับประถมศึกษา แต่ไม่ทราบจำนวนครูและนักเรียน เนื่องจากไม่มีหลักฐานระบุไว้

พ.ศ. 2456 กระทรวงธรรมการได้แต่งตั้งนายอู๋ เกตุศิริ มาเป็นครูใหญ่และเป็นธรรมการจังหวัดสุรินทร์คนแรก

พ.ศ. 2458 ได้ย้ายโรงเรียนไปอาศัยเรียนที่ศาลาโรงธรรมวัดบูรพาราม

พ.ศ. 2460 ราชบุรุษยา ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ โรงเรียนเปิดสอนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

พ.ศ. 2461 ราชบุรุษแห (ปป.) ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ นอกจากเปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาแล้ว ยังเปิดสอนในระดับฝึกหัดครูประกาศนียบัตรด้วย

พ.ศ. 2463 ราชบุรุษเยื้อน รัชตะกสิกร ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ จำนวน 7 ชั้นเรียน

พ.ศ. 2464 นายเลื่อน สุวรรณาคร ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ เปิดสอนตั้งชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีครู 8 คน นักเรียน 239 คน เริ่มเก็บเงินค่าเล่าเรียนในปีนี้และได้ย้ายนักเรียนมาเรียนรวมกันที่อาคารสร้างใหม่ (บริเวณศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ในปัจจุบัน)

พ.ศ. 2569 กระทรวงศึกษาธิการ (ธรรมการ) ได้ให้งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน ในสมัยพระยาเสนานุชิตกับพระยาประทุมเทพภักดีเป็นข้าหลวงประจำจังหวัด

พ.ศ. 2472 ว่าที่รองอำมาตย์ตรีปาน คงฤทธิ์ (ขุนคงฤทธิ์ศึกษากร) ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ โรงเรียนเปิดสอนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

พ.ศ. 2475 นายมั่น เพ็ชรศรีสม (ปป.ก.) ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ และเปิดสอนถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6

พ.ศ. 2478 ได้ย้ายนักเรียนสตรีไปเรียนที่โรงเรียนสตรี มีนักเรียนไปเรียน 150 คน เปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 แต่มีครูใหญ่คนเดียว จนถึงปี พ.ศ. 2480 กระทรวงศึกษาธิการจึงได้แต่งตั้งนายบุญหลาย ไชยกาล มาเป็นครูใหญ่โรงเรียนสตรี

พ.ศ. 2479 นายมั่น เพ็ชรศรีสม ถึงแก่แกรรม จังหวัดแต่งตั้งให้นายยรรยง จรัณยานนท์ มารักษาราชการ

พ.ศ. 2480 นายยรรยง จรัณยานนท์ ได้รับแต่งตั้งเป็นครูใหญ่

พ.ศ. 2481 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารหลังใหม่ และสร้างเสร็จเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2482

พ.ศ. 2484 ยายยรรยง จรัณยานนท์ ย้ายไปดำรงตำแหน่งธรรมการจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดแต่งตั้งให้นายมูล (มงคลชัย) เหมริด เป็นครูใหญ่ และตัดชั้นประถมศึกษาออก คงเปิดสอนเฉพาะชั้นมัธยมศึกษา

พ.ศ. 2490 นายโกสีย์ แก้วคูณ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่

พ.ศ. 2492 นายเกียรติ ศรีพงศ์ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่

พ.ศ. 2494 กระทรวงศึกษาธิการประกาศเปลี่ยนชื่อโรงเรียน จากโรงเรียนประจำจังหวัดสุรินทร์ เป็น โรงเรียนสุรวิทยาคาร เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2494

พ.ศ. 2496 นายเกียรติ ศรีพงศ์ รับคัดเลือกไปศึกษาต่อ ราชการได้แต่งตั้งให้ นายพินิจ แอกทอง ดำรงตำแหน่งครูใหญ่

พ.ศ. 2503 กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้แผนการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2503 จึงตัดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,ปีที่ 2 และปีที่ 3 ออกปีละชั้น เปลี่ยนชั้นเรียนเป็นมัธยมศึกษา (ม.ศ.) และได้เปิดสอนชั้นเตรียมอุดมศึกษา แผนกวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2511 นายพินิจ แอกทอง ย้ายไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนศีรษะเกศวิทยาลัย ทางราชการได้แต่งตั้งนายอุดร เวียงเพิ่ม มาดำรงตำแหน่งแทน

พ.ศ. 2513 โรงเรียนได้รับคัดเลือกเข้าอยู่ในโครงการโรงเรียนมัธยมในชนบท (คมช.)

พ.ศ. 2519 โรงเรียนได้รับคัดเลือกเข้าโครงการพัฒนาโรงเรียนมัธยมในส่วนภูมิภาค (คมภ.2)

พ.ศ. 2529 นายอุดรเวียงเพิ่ม ผู้อำนายการโรงเรียนเกษียณอายุราชการ ทางราชการได้แต่งตั้งนายอุดร มหาเมฆ มาดำรงตำแหน่งแทน

พ.ศ. 2532 นายอุดร มหาเมฆ ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ทางราชการได้แต่งตั้งนายชูเกียรติ ลิขสิทธิ์ มาดำรงตำแหน่งแทน

พ.ศ. 2533 ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่

พ.ศ. 2535 เปิดโรงเรียนสาขาที่ตำบลสลักได อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โดยมอบหมายให้นายเกษม ลาดสะอาด เป็นผู้ดูแล นายชูเกียรติ ลิขสิทธิ์เกษียณอายุราชการ นายประวัติ นวลศรี ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทน

พ.ศ. 2536 ก่อสร้างอาคารคอนกรีต 2 ชั้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ครบรอบ 84 ปี การก่อตั้งโรงเรียนสุรวิทยาคาร โดยชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร

พ.ศ. 2538 นายประวัติ นวลศรี ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ ทางราชการแต่งตั้งให้นายอุทัย นิวัฒนุวงศ์ มาดำรงตำแหน่งแทน

พ.ศ. 2539 นายอุทัย นิวัฒนุวงศ์ ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ทางราชการแต่งตั้งให้นายเชียร ศิลนะชัย ดำรงตำแหน่งแทน และในปีนี้โรงเรียนเปิดรับนักเรียนหญิงเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นครั้งแรก โดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็นโรงเรียนสหศึกษา มีนักเรียนหญิงจำนวน 62 คน นายเชียร ศิลนะชัย ย้ายไปช่วยปฏิบัติราชการที่กรมสามัญศึกษา และทางราชการแต่งตั้งให้นายโอภาส วัยวัฒน์ ผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัดสุรินทร์ มารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร และแต่งตั้งให้นายเถลิงศักดิ์ ศรีดี มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539

พ.ศ. 2541 ก่อสร้าง "อาคารสมบูรณ์-รศ.พญ.สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์"

พ.ศ. 2543 นายเถลิงศักดิ์ ศรีดี ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีชัยภูมิ กรมสามัญศึกษาแต่งตั้งให้นางสาวนิทรา สมสวัสดิ์ มาดำรงตำแหน่งแทน

พ.ศ. 2545 สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดสุรินทร์ คัดเลือกโรงเรียสุรวิทยาคารเป็นตัวแทนสหวิทยาเขตสุรินทร์ เพื่อนำร่องการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544

พ.ศ. 2546 วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 เป็นวันที่พระราชบัญญัติระเบียบบริการราชการกระทรวงศึกษาธิการมีผลบังคับใช้ โรงเรียนสุรวิทยาคารได้เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1

พ.ศ. 2547 เริ่มการก่อสร้างอาคาร "หอประชุมรวมน้ำใจสุรวิทยาคาร"

พ.ศ. 2548 โรงเรียนเปิดสอนหลังสูตรวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เข้ม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็นปีแรก

พ.ศ. 2549 ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่

พ.ศ. 2550 นายสมหมาย เจริญรัตน์ ผู้อำนวยการเกษียณอายุราชการ ทางราชการแต่งตั้งให้นายเลิศชาย สุขประเสริฐ เข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิทยาคารแทน

พ.ศ. 2552 โรงเรียนสุรวิทยาคารครบ 100 ปีและเริ่มก่อสร้างอาคาร 6 อาคาร 6 ที่ว่าก็คืออาคารใหม่ 4 ชั้น สำหรับ นักเรียนในปีการศึกษา 2553

และ ในปีการศึกษา 2553 ที่จะถึงนี้ เป็นปีที่ครบรอบ 101 ปี มีการจัดการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ครั้งที่ 30 เป็นครั้งที่ยิ่งใหญ๋ที่สุด โดยใช้ชื่อว่า ศตวรรษมหามงคล ๑๐๑ ปี สุรวิทยาคารยิ่งใหญ่

ทำเนียบผู้บริการโรงเรียนสุรวิทยาคาร

ที่ นามผู้บริหาร ตำแหน่ง ปีที่ดำรงตำแหน่ง

1 คณะสงฆ์เป็นผู้ดำเนินการ ครูใหญ่ พ.ศ. 2452-2456

2 นายอู๋ เกตุศิริ ครูใหญ่ พ.ศ. 2456-2460

3 ราชบุรุษยา ครูใหญ่ พ.ศ. 2460-2461

4 ราชบุรุษยา (ปป.) ครูใหญ่ พ.ศ. 2461-2462

5 ราชบุรุษเยื้อน รัชตะกสิกร ครูใหญ่ พ.ศ. 2462-2463

6 นายเลื่อน สุวรรณาคร ครูใหญ่ พ.ศ. 2463-2472

7 รองอำมาตย์ตรีปาน (ขุนคงฤทธิ์ศึกษากร) ครูใหญ่ พ.ศ. 2472-2475

8 นายมั่น เพ็ชรศรีสม ครูใหญ่ พ.ศ. 2475-2480

9 นายยรรยง จรัณยานนท์ ครูใหญ่ พ.ศ. 2480-2484

10 นายมูล เหมริด ครูใหญ่ พ.ศ. 2484-2490

11 นายโกสีย์ แก้วคูณ ครูใหญ่ พ.ศ. 2490-2492

12 นายเกียรติ ศรีพงศ์ ครูใหญ่ พ.ศ. 2492-2496

13 นายพินิจ แอกทอง อาจารย์ใหญ่ พ.ศ. 2496-2512

14 นายอุดร เวียงเพิ่ม ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2512-2529

15 นายอุดร มหาเมฆ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2539-2532

16 นายชูเกียติ ลิขสิทธิ์ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2532-2535

17 นายประวัติ นวลศรี ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2535-2538

18 ดร.เชียร ศิลนะชัย ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2538-2539

19 นายเถลิงศักดิ์ ศรีดี ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2539-2543

20 นางสาวนิทรา สมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2543-2544

21 นายไชยพงศ์ สายเชื้อ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2544-2545

22 นายสมหมาย เจริญรัตน์ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2545-2550

23 นายเลิศชาย สุขประเสริฐ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน


Advertising Zone    Close

Online: 1 Visits: 1,052 Today: 2 PageView/Month: 5

ด้วยความปราถนาดีจาก "สยามทูเว็บดอทคอม" และเพื่อป้องกันการเปิดเว็บไซต์เพื่อหลอกลวงขายของ โปรดตรวจสอบร้านค้าให้แน่ใจก่อนตัดสินใจซื้อของทุกครั้งนะคะ    อ่านเพิ่มเติม ...